Over mensenhandel

Mensenhandel is een ernstig misdrijf en een fundamentele schending van de mensenrechten, waarvoor geen plaats zou mogen zijn in onze samenlevingen. Toch blijven criminelen in alle regio's van de wereld mensen van alle geslachten, leeftijden en achtergronden uitbuiten. Mensenhandelaars hebben het gemunt op de meest kwetsbaren, voornamelijk vrouwen en kinderen, meestal met het oog op seksuele uitbuiting. Volgens de meest recente gegevens van de EU waren er tussen 2017 en 2018 meer dan 14 000 geregistreerde slachtoffers van mensenhandel binnen de Europese Unie - en het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk aanzienlijk hoger, aangezien veel gevallen onopgespoord blijven. Seksueel uitgebuite vrouwen en meisjes vormen de meerderheid van de verhandelde personen binnen de EU, volgens de Europese Commissie (EC, Communication on the EU Strategy on Combating Trafficking in Human Beings, 2021-2025). Volgens een rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken,Trafficking in Person Report van 2021, heeft COVID-19 er enerzijds voor gezorgd dat het aantal mensen die potentieel kwetsbaar zijn voor mensenhandel is toegenomen en anderzijds dat heel wat interventies tegen mensenhandel tijdelijk werden onderbroken.

Het geweld dat slachtoffers van mensenhandel ondervinden, heeft ernstige gevolgen voor hun fysieke en psychische gezondheid, wat ook een impact teweegbrengt binnen de gezondheidssector. Ondanks de impact die verschillende vormen van uitbuiting kunnen hebben is er tot op heden een beperkte betrokkenheid van de wereldwijde gezondheidsgemeenschap in het debat rond mensenhandel, waarbij de gezondheidsbehoeften van slachtoffers onvoldoende aandacht krijgen.

Ons initiatief

AMELIE is een AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund)-programma dat tot doel heeft om de kennis rond mensenhandel van gezondheidsmedewerkers en eerstelijnshulpverleners te verbeteren. Dit om slachtoffers van mensenhandel beter te identificeren, veilig door te verwijzen en gender- en traumasensitieve ondersteuning te bieden- met een focus op volwassen vrouwen - in België, Griekenland, Duitsland en Italië.

Meer specifiek beoogt het programma om

- Slachtoffers te empoweren en hun toegang tot gezondheidszorg en andere rechten te verbeteren,

-De kennis en vaardigheden van beroepsbeoefenaars die met slachtoffers van mensenhandel werken, met name medisch personeel, te bewerkstelligen door middel van opleiding en e-learninginstrumenten, en

- de opsporings- en identificatiemechanismen te verbeteren door in te zetten op de totstandkoming van een betere samenwerking tussen de medische sector en organisaties actief in de strijd tegen mensenhandel.

AMELIE in actie

zal de kennis en vaardigheden van meer dan 200 gezondheidswerkers/medisch personeel vergroten door middel van specifieke leermiddelen en capaciteitsopbouwende activiteiten.

Zal 180 slachtoffers ondersteunen in hun herstelproces door toegang te verlenen tot psychosociale en gespecialiseerde medische dienstverlening, waaronder individuele gesprekstherapie, doorverwijzing, preventie en zelfzorg en dit telkens op maat van de cliënt.

Zal Vroegtijdige opsporing vergemakkelijken door opleiding, bewustmaking en de verspreiding van instrumenten voor betere opsporing en doorverwijzing, gericht op ongeveer 5.000 gezondheidsmedewerkers.

zal de samenwerking tussen de belangrijkste actoren op het gebied van de bestrijding van mensenhandel verbeteren om de nationale en transnationale verwijzingsmechanismen te versterken.

zal de uitdagingen aankaarten rond identificatie en ondersteuning in crisissituaties, zoals de huidige COVID-19 pandemie, waarbij oplossingen en voorbeeldpraktijken zullen aangekaart worden met betrekking tot de overschakeling van persoonlijke tot online dienstverlening en omgekeerd.

Zal het bredere publiek sensibiliseren rond mensenhandel.

Wie zijn de betrokken partijen?


  • Overlevenden van mensenhandel
  • Professionals werkzaam in de gezondheidszorg/medische sector
  • Stakeholders die deel uitmaken van het internationale netwerk ter bestrijding van mensenhandel
  • Nationale en lokale overheden, beleidsmakers en migratie-autoriteiten
  • Maatschappelijke organisaties